همراه سرای بیمارستان رسول اکرم و مدرس

همراه سرای خیریه نیکوکاران رهرو سلامت

همراه سرای بیمارستان شهید بهشتی

باز طراحی پروژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان

همراه سرای خانه عماد

مشارکت دربهره برداری همراه سرای خانه عماد (اسفند 1396-شهریور1398)

همراه سرای خانه مهربانی

مشارکت در اجرا و بهره برداری همراه سرای خانه مهربانی

تجهیز همراه سرای علی ابن ابی طالب

همراه سرای بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجانی (خانواده نجم الدینی)

همراه سرای مهیار

مشارکت دربهره برداری همراه سرای مهیار

همراه سرای یاسوج

همراه سرای جواد الامه

همراه سرای بیمارستان فارابی

پروژه رهایار (مدل کوچک)